# سینمای_ایران

این اتفاق کمی نیست - یادداشتی بر تهران ۱۵۰۰

این اتفاق کمی نیست خراسان - مورخ یکشنبه 1392/01/18 شماره انتشار 18372 نویسنده: مهدی مافی literature@khorasannews.com صحبت از پویانمایی تهران ۱۵۰۰ بدون مشخص کردن رویکرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید